Zending dienen wereldwijd

Toewijding

Velen hebben een opdracht van de Heer gekregen om voltijd het evangelie bekend te maken. Sommigen zijn predikers, anderen doen jeugdwerk en weer anderen verspreiden lectuur om het evangelie van onze Heer Jezus Christus uit te dragen. Maar vaak hebben ze niet de tijd, bekwaamheid en de faciliteiten om hun auto, computer, notebook computer te
repareren, of om kleding te repareren en te verspreiden. Deze taken houden ook in, dat er materialen gekocht moeten worden en contracten en andere documenten worden
geregeld.Persons 0022Velen hebben een opdracht van de Heer gekregen om voltijd het evangelie bekend te maken. Sommigen zijn predikers, anderen doen jeugdwerk en weer anderen verspreiden lectuur om het evangelie van onze Heer Jezus Christus uit te dragen. Maar vaak hebben ze niet de tijd, bekwaamheid en de faciliteiten om hun auto, computer of notebook computer te repareren, of om kleding te repareren en te verspreiden. Deze taken houden ook in dat er materialen gekocht moeten worden en contracten en andere documenten worden geregeld.

De Heer heeft Stichting Hand de bediening gegeven voor het dienen van hen, die het Woord verspreiden. Wij zijn de goederendistributeur van Zijn leger en we werken eraan om de frontlinie te voorzien van goederen zoals in Handelingen 6:1-4 wordt geïllustreerd:

En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die [goede] getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.

De Heer gebruikt “Stichting Hand” om hen te ondersteunen die het Woord prediken.

We helpen bij :

  • technische problemen
  • leenauto’s
  • bij verschepingen
  • met kleding en computers

Eigenlijk met alles wat zendelingen nodig hebben om effectief te kunnen werken voor God. De zendeling betaalt voor alle materiaalkosten die gemaakt worden en voor de verscheping. De zendeling behoeft niet te betalen voor de service of dienst die wij verlenen aan hem/haar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.